GDPR – Informace o zpracování Vašich osobních údajů

KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář, IČ 03220885
Sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek
Zast. JUDr. Radim Kubica, MBA advokát
Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vl.59622
www.kubicapartners.cz
email: gdpr@kubicapartners.cz
datová schránka: GKXKZXV
tel./fax.: 558 622 121
– dále jen advokát či advokátní kancelář

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou klientem poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s poskytováním právních služeb o jiném subjektu (než klientu), tyto osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Advokát je vázán povinností mlčenlivosti.

Advokát zpracovává osobní údaje (dále též je OU) zejména od svých klientů, ale dále také OU, které získal v souvislosti s poskytováním právní služby, a to OU protistran, svědků, znalců aj. osob – vše subjekty údajů. Advokát zpracovává zejména kontaktní a identifikační údaje, ale také další OU nutné k plnění smlouvy s klientem.

Práva uvedená níže může uplatnit jakýkoli subjekt údajů, ne pouze klient. S ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, však ve většině případů, nebude možno 3.osobě, mimo klienta informace podat.

Mimo zpracování v souvislosti v plnění smlouvy o poskytování právní pomoci, advokát zpracovává osobní údaje klienta a dalších osob v souvislosti s plněním zákonných povinností – vedení účetnictví, vedení klientského spisu aj. a z titulu oprávněného zájmu svého, či klienta na splnění smlouvy o poskytování právní pomoci.

 

V případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů jsou jejich zdrojem klienti advokáta, veřejně přístupné rejstříky a státní orgány.

Klient má povinnost osobní údaje poskytnout ve vztahu ke své osobě při uzavírání smlouvy. Další osobní údaje (jiných FO) je potřeba advokátovi poskytnout z titulu plnění smlouvy o poskytování právní pomoci, kdy bez poskytnutí relevantních informací, a tedy i osobních údajů, není advokát schopen smlouvu plnit řádně (bez poskytnutí osobních údajů nedojde k
uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci, nebo dojde k jejímu ukončení).

 

Při zpracování osobních údajů advokátem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.
Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně neexistuje.

Právní základ pro zpracování

· smlouva o poskytování právních služeb
· oprávněný zájem, a to na splnění smlouvy s klientem
· plnění právní povinnosti (např. u zaměstnanců ve vztahu k FU, OSSZ, zdrav. pojišťovnám atd., zákonná povinnost vést klientský spis, zákonné povinnosti dle zák. proti legalizaci výnosu z trestné činnosti (AML) atd.)


Účel zpracování

– Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem – výkon práv, obhajoba, uplatňování nároků, právní pomoc
– zpracování mzdové agendy u zaměstnanců
– realizace činnosti kanceláře

Příjemci osobních údajů

· Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, finanční úřad, OSSZ,aj.)
· Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta – klient, protistrana, svědci, znalci, aj.
· Zpracovatelé OU – např. poskytovatelé údržby informačního systému, externí účetní
· Spolupracující advokáti případně další substituenti

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právní pomoci a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

 

Práva klienta, či jiného subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména právo na to být informován o účelu zpracování, právním základů, době trvání, předpokládaných příjemcích a další v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR.

Obecné nařízení přiznává subjektům údajů níže uvedená práva při zpracování jejich údajů správcem či zpracovatelem.

Dále má subjekt údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům

– znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz
osobních údajů
– představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta,
třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost
údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas
se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může se primárně obrátit se stížností přímo na advokáta.

Žádost klienta bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude klient informován, včetně důvodů prodloužení.

Subjekt údajů, klient, se také může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách
Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo advokáta, a telefonicky, emailem či osobně na výše uvedených kontaktech.